Deze algemene voorwaarden zijn van kracht zodra de opdrachtgever de bijstand van opdrachtnemer heeft gevraagd en evt. de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer getekend heeft en hierin niet specifiek afgeweken is ofwel de werkzaamheden aangevangen hebben..

Verplichtingen opdrachtnemer

De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks mogelijk en wenselijk is. De wijze waarop de administratie wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

Vertrouwelijk

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

Samenwerking met derden

De opdrachtnemer kan bij uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. de wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Inschakeling van derden geschiedt  voor rekening van opdrachtgever.

 

Tekortkomingen opdrachtnemer

De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. De opdrachtnemer zal de tekortkoming op korte termijn om niet herstellen. De opdrachtgever dient de evt. tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel in redelijkerwijs had moeten zijn. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

 

Beëindiging/ontbinding/opschorten opdracht

Beide partijen kunnen te allen tijde de opdracht beëindigen. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door het overlijden van opdrachtgever, diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

 

Retentierecht

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, heeft voldaan, dan wel een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie, heeft gesteld.

 

Algemene bepalingen van financiële aard

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een standaard uurhonorarium dat gebaseerd is op de algemeen geldende normale kantooruren. Indien tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen is ook deze vaste prijs gebaseerd op algemeen geldende normale kantooruren. Opdrachtnemer is gerechtigd haar vaste prijsovereenkomst aan te passen indien door opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden aangebracht, dan wel indien opdrachtnemer meerwerk dient te verrichten als gevolg van onjuiste of onvolledige aanlevering van gegevens door opdrachtgever dan wel indien opdrachtgever voorafgaand aan de overeenkomst een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden of hoeveelheid uit te voeren werkzaam-heden.

 

Spoedtoeslag

 

Indien de overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen, alsnog door opdrachtgever wordt omgezet in een spoedeisende opdracht is opdrachtnemer gerechtigd een toeslag in rekening te brengen van minimaal 25% van het overeengekomen uurtarief. Indien een spoedeisend karakter wordt opgeroepen door vertraging bij opdrachtnemer dan is opdrachtnemer niet gerechtigd een meerprijs in rekening te brengen. Deze toeslag geldt ook wanneer de vereiste stukken (oa bij de btw aangiftes of aangiftes inkomstenbelasting) niet op tijd worden ingeleverd. Opdrachtgever kan evenwel geen aanspraak maken op korting.

 

Reclames

Reclames dienen schriftelijk en binnen 7 dagen na iedere levering te geschieden of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na constatering. De reclame moet een gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken behelzen. Binnen veertien dagen zal er gereageerd worden door opdrachtnemer op de ingediende reclames. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten. Reclames over declaraties dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum declaratie.

 

Betaling

De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. Na het verstrijken van deze termijn worden bij de 2e herinnering kosten berekend van € 10,00 en bij de 3e herinnering worden aanmaningkosten berekend zijnde de verschuldigde  7,5% rente op jaarbasis waarbij een deel van de maand als maand wordt gerekend, met een minimum van € 40,-. Eventuele kosten gemaakt ter incasso zijn voor rekening van opdrachtgever.